Brevibacillus agri – NBRC 15538

Brevibacillus agri NBRC 15538

Brevibacillus agri NBRC 15538

NBRC No. NBRC 15538
Scientific Name of this Strain Brevibacillus agri (Nakamura 1993) Shida et al. 1996
Synonymous Name
Synonym: Bacillus agri
Bacillus galactophilus
Type Strain type
Accepted Date 1993/08/23
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 15538 <- NRRL NRS-1219 <- C. Lamanna, 13
Other Culture Collection No. CCM 4535=NRRL NRS-1219=ATCC 51663=CCUG 31345=CIP 104002=DSM 6348=JCM 9067=LMG 15103
Other No. 13
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 616,1048,1585,4094
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!