Ochrobactrum lupini – NBRC 102587

Ochrobactrum lupini - NBRC 102587

Ochrobactrum lupini

NBRC No. NBRC 102587
Scientific Name of this Strain Ochrobactrum lupini Trujillo et al. 2006
Synonymous Name
Type Strain type
History DSM 16930 <- Univ. Salamanca (M.E. Trujillo, LUP21)
Other Culture Collection No. DSM 16930=LMG 22726=KCTC 22836=CCUG 54647=KACC 12289
Other No. LUP21
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Root nodule, Lupinus honoratus
Locality of Source Cordoba
Country of Origin Argentina
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 4840
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!