Enterobacter aerogenes – NBRC 13534

Enterobacter aerogenes - NBRC 13534

Enterobacter aerogenes

NBRC No. NBRC 13534
Scientific Name of this Strain Enterobacter aerogenes Hormaeche and Edwards 1960
Synonymous Name
Synonym: Klebsiella mobilis
Type Strain type
History IFO 13534 <- ATCC 13048 <- CDC
Other Culture Collection No. ATCC 13048=NCDC 819-56=NCTC 10006=CCUG 1429=CIP 60.86=DSM 30053=HAMBI 101=HAMBI 1898=JCM 1235=LMG 2094=NCAIM B.01467
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation sputum
Locality of Source South Carolina Dept. of Health and Environmental Control
Country of Origin
Biosafety Level L2
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1156
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!