Lactococcus garvieae – NBRC 100934

Lactococcus 2

Lactococcus garvieae

NBRC No. NBRC 100934
Scientific Name of this Strain Lactococcus garvieae (Collins et al. 1984) Schleifer et al. 1986
Synonymous Name
Synonym: Enterococcus seriolicida
Streptococcus garvieae
Type Strain type
History JCM 10343 <- DSM 20684 <- NCDO 2155 <- J. Bramley, 0159
Other Culture Collection No. ATCC 43921=CCUG 32208=CIP 102507=DSM 20684=HAMBI 1592=JCM 12256=KCTC 3772=LMG 8893=NCDO 2155=NCFB 2155=NCIMB 702155=JCM 10343=CECT 4531=BCRC 17074=KACC 13818=KACC 13444
Other No. 0159
Rehydration Fluid 310
Medium 310
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Bovine mastitis
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB424 (NCBI BioProject).
References 4028,4229
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!