Sphingomonas paucimobilis – NBRC 13935

Sphingomonas paucimobilis

Sphingomonas paucimobilis

NBRC No. NBRC 13935
Scientific Name of this Strain Sphingomonas paucimobilis (Holmes et al. 1977) Yabuuchi et al. 1990
Synonymous Name
Synonym: Flavobacterium devorans
Pseudomonas paucimobilis
Type Strain type
Accepted Date 1979/06/29
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 13935 <- Kansai Med. Univ. (E. Yabuuchi, KM 2395) <- NCTC 11030 <- B. Holmes, CL 1/70 <- St. Thomas Hospital, London (I. Phillips)
Other Culture Collection No. ATCC 29837=NCTC 11030=CCUG 31192=CCUG 6518=CIP 100752=DSM 1098=GIFU 2395=HAMBI 1744=JCM 7516=LMG 1227=NCAIM B.01654=VKM B-2241
Other No. CL 1/70=KM 2395
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Hospital respirator
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB329 (NCBI BioProject).
References 392,394,1140
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!