Pseudomonas putida – NBRC 14164

Pseudomonas putida

Pseudomonas putida

NBRC No. NBRC 14164
Scientific Name of this Strain Pseudomonas putida (Trevisan 1889) Migula 1895
Synonymous Name
Synonym: Arthrobacter siderocapsulatus
Type Strain type
History IFO 14164 <- Kansai Med. Univ. (E. Yabuuchi, KM 1081) <- J.Y. Homma <- J.M. Shewan <- NCIB 9494
Other Culture Collection No. ATCC 12633=HUT 8100=NCIB 9494=CCUG 12690=CFBP 2066=CIP 52.191=DSM 291=HAMBI 7=LMG 2257=NCAIM B.01634=NCCB 68020=NCCB 72006=NCTC 10936
Other No. KM 1081=WDCM 00117
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications JIS K 0420-74-10-2000;test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB191 (NCBI BioProject).
References 194,751
Sequences 16S rDNA

Xem thêm: Chế phẩm sinh học Pseudomonas cho cây Hồ tiêu

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!