Vibrio parahaemolyticus – NBRC 12711

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus

NBRC No. NBRC 12711
Scientific Name of this Strain Vibrio parahaemolyticus (Fujino et al. 1951) Sakazaki et al. 1963 emend. West et al. 1986
Synonymous Name
Synonym: Beneckea parahaemolytica
Type Strain type
History IFO 12711 <- RIMD (T. Fujino, EB-101)
Other Culture Collection No. ATCC 17802=KCTC 2729=CAIM 320=CCUG 14474=CCUG 15657=CCUG 4224=CIP 75.2=DSM 10027=LMG 2850=NCCB 77010=NCCB 77018=NCTC 10903=NRRL B-4167
Other No. EB-101
Rehydration Fluid 708
Medium 325
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation shirasu food poisoning
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level L2
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB345 (NCBI BioProject).
References 51
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tags:

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!