Komagataeibacter medellinensis – NBRC 3288

Komagataeibacter hansenii, chủng vi sinh, men vi sinh, chế phẩm sinh học, sinh tổng hợp celluloseKomagataeibacter medellinensis

NBRC No. NBRC 3288
Scientific Name of this Strain Komagataeibacter medellinensis Yamada 2014
Synonymous Name
Synonym: Gluconacetobacter medellinensis
Type Strain type
Accepted Date 1954/04/05
Isolated Year
Deposited Year 1954
History IFO 3288 <- IFO (K. Kondo, 51)
Other Culture Collection No. LMG 1693
Other No. 51
Rehydration Fluid 804
Medium 804
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Vinegar
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Gluconacetobacter xylinus. Genomic DNA is also available: NBRC 3288G.
References 398,708,710,906,6518,6677,7096
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!