Klebsiella spp – NBRC 100048

Klebsiella spp - NBRC 100048

Klebsiella spp

NBRC No. NBRC 100048
Scientific Name of this Strain Klebsiella sp.
Synonymous Name
Type Strain
History Hiroshima Univ. (N. Nishio, HU-101)
Other Culture Collection No. HUT 8104
Other No. HU-101
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Methanogenic sludge
Locality of Source Hiroshima
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Hydrogen;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Enterobacter aerogenes.
References 790
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!