Streptococcus oligofermentans – NBRC 106105

Streptococcus oligofermentans - NBRC 106105

Streptococcus oligofermentans

NBRC No. NBRC 106105
Scientific Name of this Strain Streptococcus oligofermentans Tong et al. 2003
Synonymous Name
Type Strain type
History AS 1.3089 <- H. Tong & X. Dong, 2-4
Other Culture Collection No. AS 1.3089=LMG 22279=LMG 21535=CCUG 48365=CIP 108229=DSM 19165
Other No. 2-4
Rehydration Fluid 814
Medium 814 ; 347
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Caries-free human
Locality of Source Beijing
Country of Origin China
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 5602
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!