Staphylococcus epidermidis – NBRC 12993

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis

NBRC No. NBRC 12993
Scientific Name of this Strain Staphylococcus epidermidis (Winslow and Winslow 1908) Evans 1916
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1969/07/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 12993 <- ATCC 12228 <- FDA PCI 1200
Other Culture Collection No. ATCC 12228=CIP 68.21=DSM 1798=IAM 12012=NCIB 8853=WHO 12
Other No. PCI 1200=WDCM 00036
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Japanese pharmacopeia (microbial assay for antibiotics);test
JIS K 3703-3:2008;test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Coagulase negative
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!