Thiobacillus thioparus – NBRC 103402

Thiobacillus thioparus

Thiobacillus thioparus – NBRC 103402

NBRC No. NBRC 103402
Scientific Name of this Strain Thiobacillus thioparus Beijerinck 1904
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 2007/06/14
Isolated Year
Deposited Year 2006
History IAM 12113 <- ATCC 8158 <- R.L. Starkey
Other Culture Collection No. ATCC 8158=BCRC 11089=CIP 104484=DSM 505=IAM 12101=IAM 12113=JCM 3859=NCIMB 8370
Other No. THI 111
Rehydration Fluid 980
Medium 980
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source (WGS84)
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 5118
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

 

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!