Bacillus sp. – NBRC 101251

Bacillus amyloliquefaciens

Bacillus sp.

NBRC No. NBRC 101251
Scientific Name of this Strain Bacillus sp.
Synonymous Name
Type Strain
History NITE <- Kao Corp. (Y. Kimura, KSM-6009)
Other Culture Collection No.
Other No. NITE 00250=KSM-6009
Rehydration Fluid 884
Medium 884
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation soil
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Alkaline protease;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP