Lactococcus lactis – NBRC 12007

Lactococcus lactis subsp. lactis ATCC 19435

Lactococcus lactis – NBRC 12007

NBRC No. NBRC 12007
Scientific Name of this Strain Lactococcus lactis subsp. lactis (Lister 1873) Schleifer et al. 1986
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus xylosus
Lactococcus lactis
Streptococcus lactis
Streptococcus lactis subsp. lactis
Type Strain
Accepted Date 1963/03/08
Isolated Year
Deposited Year 1963
History IFO 12007 <- NCDO 497 (A. Hirsh, 07)
Other Culture Collection No. OUT 30001
Other No. 7=NCDO 497
Rehydration Fluid 814
Medium 814  804
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Nisin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 1124
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP