Bacillus cereus – NBRC 3836

Bacillus cereus - NBRC 3836

Bacillus cereus

NBRC No. NBRC 3836
Scientific Name of this Strain Bacillus cereus Frankland and Frankland 1887
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 3836 <- ATCC 11778 <- FDA, PCI 213
Other Culture Collection No. ATCC 11778=NCTC 10320=CCM 869=DSM 345=NCIMB 8012=NCIMB 8849=DSM 4490=CIP 64.52=ATCC 9634=NCIMB 9231=HNCMB 100003=NBIMCC 1085=BTCC 924=CECT 193
Other No. PCI 213
Rehydration Fluid 702
Medium 373
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level L2 
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!