Bacillus mycoides – NBRC 101228

Bacillus mycoides - NBRC 101228

Bacillus mycoides

NBRC No. NBRC 101228
Scientific Name of this Strain Bacillus mycoides Flugge 1886
Synonymous Name
Type Strain type
History NRRL B-14799 <- DSM 2048 <- ATCC 6462 <- N.R. Smith, 273
Other Culture Collection No. ATCC 6462=DSM 2048=NRRL NRS-273=CCUG 26678=CIP 103472=HAMBI 1827=LMG 7128=NCTC 12974=NRRL B-14799=NRRL B-14811=NBRC 101227
Other No. 273
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP