Lactococcus sp – NBRC 14714

Lactococcus sp.

Lactococcus sp

NBRC No. NBRC 14714
Scientific Name of this Strain Lactococcus sp.
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1988/01/21
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 14714 <- Nat. Food Res. Inst. (K. Kiuchi, KTG 4-4)
Other Culture Collection No.
Other No. KTG 4-4
Rehydration Fluid 814
Medium 814  804
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Italian rye grass silage
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!