Arthrobacter agilis – NBRC 15319

Arthrobacter agilis NBRC 15319

Arthrobacter agilis

NBRC No. NBRC 15319
Scientific Name of this Strain Arthrobacter agilis (Ali-Cohen 1889) Koch et al. 1995
Synonymous Name
Synonym: Micrococcus agilis
Type Strain type
History IFO 15319 <- CCM 2390 <- L. Jeffries, W.O., 219 <- NCTC 7509 <- ATCC 966 <- M. Levine, 28(3)
Other Culture Collection No. ATCC 966=CCM 2390=CIP 81.67=DSM 20550=JCM 2584=NCTC 7509=NBRC 15260=LMG 17244=VKM B-1973
Other No. 28(3)=NCDO 983=W.O. 219
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 24 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1302,1307
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!