Bacillus sp. – NBRC 101253

Bacillus 6

Bacillus sp.

NBRC No. NBRC 101253
Scientific Name of this Strain Bacillus sp.
Synonymous Name
Type Strain
History NITE <- Kao Corp. (Y. Kimura, KSM-8011)
Other Culture Collection No.
Other No. NITE 00252=KSM-8011
Rehydration Fluid 884
Medium 884
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Alkaline protease;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Closely related to Bacillus gibsonii by 16S rRNA sequence analyses.
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!