Lactobacillus plantarum – NBRC 15891

Lactobacillus plantarum - NBRC 15891

Lactobacillus plantarum

NBRC No. NBRC 15891
Scientific Name of this Strain Lactobacillus plantarum subsp. plantarum Bringel et al. 2005
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus plantarum
Type Strain type
History IFO 15891 <- JCM 1149 <- ATCC 14917 <- P.A. Hansen, Lp 39 <- Roy. Techn. Coll., Copenhagen <- S. Orla-Jensen, No. 39
Other Culture Collection No. ATCC 14917=DSM 20174=IAM 12477=JCM 1149=NRIC 1067
Other No. Lp 39=NCDO 1752=39
Rehydration Fluid 702
Medium 310
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Pickled cabbage
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group D
References 4101,6353
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!