Cellulomonas iranensis – NBRC 101100

Cellulomonas iranensis

Cellulomonas iranensis

Synonymous Name
Teleomorph
Anamorph
Other Culture Collection No. ATCC 700643=CIP 107678=DSM 14785=JCM 12410=KCTC 9983=NBRC 16734
Other No. O
Herberium No.
Shipping as Glass ampoule (L-dried)
Type Strain type
Biohazard Level
Restriction
Rehydration Fluid  702
Medium  802
Cultivation Temp.  30 C
Source of Isolation Humus soil
Locality of Source Ramsar Forest
Country of Origin Iran
Accepted Date 2005/07/08
Isolated Year
Deposited Year 2005
History CIP 107678 <- ATCC 700643 <- M. Shahamat <- F. Malekzadeh
Comment Genome Information: PRJDB435 (NCBI BioProject).

Cellulomonas iranensis is a cellulolytic and mesophilic bacterium from the genus of Cellulomonas which has been isolated from forest soil from Iran.

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!