Arthrobacter crystallopoietes – NBRC 14235

Arthrobacter crystallopoietes

Arthrobacter crystallopoietes

NBRC No. NBRC 14235
Scientific Name of this Strain Arthrobacter crystallopoietes Ensign and Rittenberg 1963
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1983/02/24
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 14235 <- ATCC 15481 <- J.C. Ensign
Other Culture Collection No. ATCC 15481=CIP 102717=DSM 20117=JCM 2522=LMG 3819=VKM Ac-1107
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 901
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Xem thêm các chủng vi sinh vật chuẩn thuộc nhóm Arthrobacter:

Arthrobacter nicotianae – NBRC 14234

Arthrobacter globiformis – NBRC 12137

Arthrobacter agilis – NBRC 15319

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!