Lactobacillus acidophilus – NBRC 13951

Lactobacillus acidophilus - NBRC 13951

Lactobacillus acidophilus

NBRC No. NBRC 13951
Scientific Name of this Strain Lactobacillus acidophilus (Moro 1900) Hansen and Mocquot 1970
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 13951 <- ATCC 4356 <- W.L. Kulp, strain Scav
Other Culture Collection No. ATCC 4356=NCIB 8690=NRIC 0694=DSM 20079
Other No. Scav
Rehydration Fluid 803
Medium 803 ; 310
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Human
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB1353 (NCBI BioProject).
References 1056,6353
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!