Acetobacter aceti – NBRC 14818

Acetobacter aceti - NBRC 14818

Acetobacter aceti

Acetobacter aceti là vi khuẩn Gram âm, thuộc nhóm Acetobacter, di chuyển bằng cách sử dụng trùng roi phúc mạc và là vi sinh vật hiếu khí bắt buộc (cần oxy để phát triển).

Nhà vi sinh vật học Louis Pasteur đã chứng minh A. aceti là nguyên nhân chuyển hóa etanol thành axit axetic vào năm 1864.

A. aceti là một vi sinh vật lành tính có mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường, tồn tại trong các hốc sinh thái có cồn bao gồm hoa, quả và ong mật, cũng như trong nước và đất.

Vi khuẩn này sống ở bất cứ đâu xảy ra quá trình lên men đường. Điều kiện phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 25oC đến 30oC và độ pH từ 5.4 đến 6.3

Acetobacter aceti rất quan trọng về mặt kinh tế vì nó được sử dụng trong sản xuất giấm bằng cách chuyển hóa etanol trong rượu thành axit axetic. Axit axetic được tạo ra bởi A. axetilen cũng được sử dụng trong sản xuất tơ axetat, sản xuất chất dẻo, sản xuất cao su và hóa chất nhiếp ảnh.

A. aceti được coi là một loài ưa axit, có nghĩa là nó có thể tồn tại trong môi trường axit, do có một tế bào chất được axit hóa làm cho gần như tất cả các protein trong bộ gen phát triển ổn định axit.

Vi khuẩn A. aceti đã trở nên quan trọng trong việc giúp hiểu được quá trình mà protein có thể đạt được tính ổn định của axit.

NBRC No. NBRC 14818
Scientific Name of this Strain Acetobacter aceti (Pasteur 1864) Beijerinck 1898
Synonymous Name
Synonym: Acetobacter (Acetobacter) aceti
Acetobacter aceti subsp. aceti
Type Strain type
History IFO 14818 <- Shizuoka Univ. (Y. Yamada) <- NCIB 8621 <- W. Verhoeven <- J. Frateur
Other Culture Collection No. ATCC 15973=NCIB 8621=CCUG 18122=CIP 103111=DSM 3508=ICMP 8807=JCM 7641=LMG 1261=LMG 1504=NCCB 23001=NCIMB 8621
Other No.
Rehydration Fluid 804
Medium 804
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation alcohol turned to vinegar
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 680,708,710
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

*** Xem thêm các chủng chuẩn thuộc nhóm Acetobacter (click vào chữ màu đỏ)

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/