Pseudomonas aeruginosa – NBRC 13275

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

NBRC No. NBRC 13275
Scientific Name of this Strain Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 13275 <- ATCC 9027 <- C.P. Hegarty, RH 813
Other Culture Collection No. ATCC 9027=CCM 1961=CIP 82.118=DSM 1128=IAM 10374=NCIMB 8626=NRRL B-800=DSM 1385
Other No. RH 813=BUCSAV 278=WDCM 00026
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Outer ear infection
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level L2
Applications Japanese pharmacopeia (microbial limit test);test
Japanese pharmacopeia (sterility test);test
Japanese pharmacopeia (preservatives-effectiveness tests);test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!