Trichoderma citrinoviride – NBRC 30545

Trichoderma citrinoviride - NBRC 30545

Trichoderma citrinoviride

NBRC No. NBRC 30545
Scientific Name of this Strain Trichoderma citrinoviride Bissett
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 30545 <- Inst. Agr. Chem. Tech., Univ. Tech. Sci., Budapest <- WFPL 228B <- A. Ofosu-Asiedu
Other Culture Collection No. ATCC 26801=WFPL 228B
Other No.
Rehydration Fluid
Medium 4
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Chip pile, Pinus ponderosa
Locality of Source
Country of Origin Canada
Biosafety Level
Applications Chlorinated phenols;degradation
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Trichoderma pseudokoningii until 2009
References 2683
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
rpb2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!