Lactobacillus casei – NBRC 15883

Lactobacillus casei - NBRC 15883

Lactobacillus casei

NBRC No. NBRC 15883
Scientific Name of this Strain Lactobacillus casei (Orla-Jensen 1916) Hansen and Lessel 1971 emend. Dicks et al. 1996
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus casei subsp. casei
Type Strain type
History IFO 15883 <- JCM 1134 <- ATCC 393 <- G.J. Hukcker, 03 <- S. Orla-Jensen, 7
Other Culture Collection No. ATCC 393=DSM 20011=JCM 1134=BCC 36987
Other No. 03=7=NCDO 161
Rehydration Fluid 310
Medium 310
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Cheese
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1055,4464
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!