Streptococcus equinus – NBRC 12553

Streptococcus equinus  - NBRC 12553

Streptococcus equinus

NBRC No. NBRC 12553
Scientific Name of this Strain Streptococcus equinus Andrewes and Horder 1906
Synonymous Name
Synonym: Streptococcus bovis
Type Strain type
History IFO 12553 <- ATCC 9812 <- J.M. Sherman, H-12B
Other Culture Collection No. ATCC 9812=DSM 20558
Other No. H-12B
Rehydration Fluid 814
Medium 814 ; 804
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group D
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!