Bacillus pumilus – NBRC 12092

Bacillus pumilus - NBRC 12092

Bacillus pumilus

NBRC No. NBRC 12092
Scientific Name of this Strain Bacillus pumilus Meyer and Gottheil 1901
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 12092 <- NCIB 9369 <- ATCC 7061 <- N.R. Smith, 272 <- F. Lohnis <- Kral Collection <- O. Gottheil
Other Culture Collection No. ATCC 7061=NCIB 9369=BCRC 11706=CCM 2144=CCUG 26015=CCUG 26016=CIP 52.67=DSM 27=HAMBI 1826=IAM 12469=JCM 2508=LMG 18928=LMG 7132=NCCB 48024=NCIMB 9369=NCTC 10337=NRIC 1010=NRRL NRS-272=VKM B-508
Other No. 272
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Propagating strain for phage 31 (NBRC 20062)
References 1014,4092,4096,4098,4104,4109
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP