Azotobacter vinelandii – NBRC 13581

Azotobacter vinelandii - NBRC 13581

Azotobacter vinelandii NBRC 13581

NBRC No. NBRC 13581
Scientific Name of this Strain Azotobacter vinelandii Lipman 1903
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 13581 <- Osaka Univ. (Y. Einaga) <- ATCC 12837 <- D.B. Johnstone, 3a
Other Culture Collection No. ATCC 12837=CIP 104399
Other No. 3a
Rehydration Fluid 805
Medium 805 ; 207
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation soil
Locality of Source Burlington, VT
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications Poly-β-hydroxybutylate;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB1080 (NCBI BioProject).
References 39,1228
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!