Clostridium thermocellum – NBRC 103400

Clostridium thermocellum

Clostridium thermocellum

NBRC No. NBRC 103400
Scientific Name of this Strain Clostridium thermocellum Viljoen et al. 1926
Synonymous Name
Type Strain type
History IAM 13660 <- ATCC 27405 <- L.D. Smith, VPI 7372 <- J. Alexander <- R. McBee
Other Culture Collection No. IAM 13660=DSM 1237=ATCC 27405=NCIB 10682=LMG 10435=NRRL B-4536
Other No. VPI 7372
Rehydration Fluid 979
Medium 979 ; 1287
Cultivation Temp. 55 C – 60 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Cellulase;production
Endonuclease CthI;production
Endonuclease CthII;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genomic DNA is also available: NBRC 103400G.
References 5112,5113,6578
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP