Penicillium sp. – NBRC 101300

Penicillium

Penicillium sp.

NBRC No. NBRC 101300
Scientific Name of this Strain Penicillium sp.
Synonymous Name
Type Strain
History Yamaguchi Univ. (K. Fujii, OP-1)
Other Culture Collection No.
Other No. OP-1
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Orange peel
Locality of Source Fukuoka
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Cellulase;production
Pectinase;production
Orange peel;degradation
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 5270
Sequences
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!