Paecilomyces marquandii – NBRC 6120

Paecilomyces marquandii

Paecilomyces marquandii

NBRC No. NBRC 6120
Scientific Name of this Strain Paecilomyces marquandii (Massee) Hughes
Synonymous Name
Synonym: Spicaria violacea
Type Strain type
Accepted Date 1955/01/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 6120 <- IZ 296 <- ATCC 10525 <- NRRL 901 <- E.V. Abbott
Other Culture Collection No. ATCC 10525=CBS 182.27=IMI 39815=IZ 296=NRRL 901=JCM 12797
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation soil
Locality of Source Iowa
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-type of Spicaria violacea
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!