Aspergillus fumigatus – NBRC 100583

Aspergillus fumigatus - NBRC 100583

Aspergillus fumigatus

NBRC No. NBRC 100583
Scientific Name of this Strain Aspergillus fumigatus Fresenius
Synonymous Name
Type Strain
History Osaka Univ. Pharm. Sci. (A. Numata, OUPS-N76)
Other Culture Collection No.
Other No. OUPS-N76
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation marine fish, Pseudolubrus japonicus
Locality of Source Inami, Hidaka-gun, Wakayama, Japan
Country of Origin Japan
Biosafety Level L2 
Applications Fumiquinazolines;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 3947
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP