Beauveria bassiana – NBRC 5838

 

Beauveria bassiana - NBRC 5838

Beauveria bassiana

NBRC No. NBRC 5838
Scientific Name of this Strain Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
Synonymous Name
Synonym: Botrytis bassiana
Type Strain  
History IFO 5838 <- Tokyo Univ. Agr. Tech. (S. Watanabe)
Other Culture Collection No.  
Other No.  
Rehydration Fluid 707
Medium 2
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation  
Locality of Source  
Country of Origin  
Biosafety Level  
Applications  
Mating Type  
Genetic Marker  
Plant Quarantine No.  
Animal Quarantine No.  
Herbarium No.  
Restriction  
Comment  
References  
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2

>>> Xem thêm: Metarhizium anisopliae – NBRC 8556

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!