Môi trường NBRC 805

Môi trường NBRC 805
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
805
Medium
Composition
Yeast extract1g
Mannitol5g
K2HPO40.7g
KH2PO40.1g
MgSO4·7H2O1g
Distilled water1L
Agar (if needed)15g
pH 7.0 – 7.2
Comment