Môi trường NBRC 108

Môi trường NBRC 108
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
108
Medium
YM Agar
Composition
Glucose10g
Peptone5g
Yeast extract3g
Malt extract3g
Distilled water1L
Agar15g
Comment