Môi trường JCM 663

Môi trường JCM 663
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[663].


663   NUTRIENT BROTH

Peptone 5.0    g
Beef extract 3.0    g
Distilled water 1.0    L

Adjust pH to 7.0.