Môi trường JCM 697

Môi trường JCM 697
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[697].


697   GAM BROTH WITH 1% LACTOSE

GAM broth (Nissui) 59.0    g
Lactose 10.0    g
Distilled water 1.0    L