Môi trường JCM 925

Môi trường JCM 925
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[925].


925   MRS MEDIUM WITH SOYBEAN PEPTONE

Lactobacilli MRS broth (Difco) 55.0    g
Phytone peptone (BBL) 5.0    g
Bacto agar (Difco) 15.0    g
Distilled water 1.0    L