Môi trường JCM 291

Môi trường JCM 291
Đánh giá bài viết

Medium data

Search for grmd=[291].


291   MODIFIED MRS MEDIUM

Lactobacilli MRS broth (Difco) 55.0    g
L-Cysteine·HCl·H2O 0.5    g
Distilled water 1.0    L

Adjust pH to 6.5.