Azospirillum oryzae-NBRC 102291

Azospirillum oryzae, chủng giống chuẩn, chủng vi sinh, hvbiotek, atcc, chế phẩm sinh học, men vi sinh

Azospirillum oryzae

NBRC No. NBRC 102291
Scientific Name of this Strain Azospirillum oryzae Xie and Yokota 2005
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 2006/12/13
Isolated Year
Deposited Year 2006
History IAM 15130 <- Univ. Tokyo (C.-H. Xie, COC8)
Other Culture Collection No. IAM 15130=CCTCC AB204051=JCM 21588=BCRC 17901=CIP 108863=LMG 23844
Other No. COC8
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Plant root, Oryza sativa
Locality of Source Mishima
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1678,4671
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tài liệu tham khảo thêm:

Xie, C.-H. (2005). “Azospirillum oryzae sp. nov., a nitrogen-fixing bacterium isolated from the roots of the rice plant Oryza sativa”. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 55 (4): 1435–1438.

>>>Link: PMID:16014463 – DOI:10.1099/ijs.0.63503-0

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!