Arthrobacter sp – NBRC 12073

Brevibacterium linens

Arthrobacter sp – NBRC 12073

NBRC No. NBRC 12073
Scientific Name of this Strain Arthrobacter sp.
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1964/11/04
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 12073 <- IAM 1637 <- ATCC 11822 <- C.B. van Niel, strain D.l.l <- H.L. Jensen, CA3
Other Culture Collection No. ATCC 11822=IAM 1637=DSM 20125
Other No. CA3=van Niel D.l.l.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 220,447
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>> Các chủng VSV chuẩn khác thuộc nhóm Brevibacterium:

  • https://www.chungvisinh.com/brevibacterium-linens-nbrc-12142.html/
  • https://www.chungvisinh.com/corynebacterium-glutamicum-nbrc-12168.html/
  • https://www.chungvisinh.com/arthrobacter-nicotianae-nbrc-14234.html/

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!