Acetobacter pasteurianus – NBRC 106471

Acetobacter pasteurianus - NBRC 106471

Acetobacter pasteurianus

NBRC No. NBRC 106471
Scientific Name of this Strain Acetobacter pasteurianus (Hansen 1879) Beijerinck and Folpmers 1916
Synonymous Name
Synonym: Acetobacter pasteurianus subsp. ascendens
Acetobacter pasteurianus subsp. paradoxus
Acetobacter pasteurianus subsp.pasteurianus
Type Strain type
History NRIC 0241 <- JCM 7640 <- NCIB 12228 <- ATCC 33445 <- LMD 22.1 <- M.W. Beijerinck, 190
Other Culture Collection No. NRIC 0241=ATCC 33445=CIP 103108=CCUG 18125=DSM 3509=JCM 7640=LMD 22.1=LMG 1262=NCCB 22001=AS 1.1810=BCRC 14145=CCM 2374=NCIMB 12228=KCTC 12289
Other No. 190
Rehydration Fluid 350
Medium 350 ; 804
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Beer
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 680,1008
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!