Trichoderma atroviride – NBRC 30543

Trichoderma atroviride

Trichoderma atroviride

NBRC No. NBRC 30543
Scientific Name of this Strain Trichoderma atroviride P. Karsten
Synonymous Name
Teleomorph: Hypocrea atroviridis
Type Strain
Accepted Date 1978/05/31
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 30543 <- Inst. Agr. Chem. Tech., Univ. Tech. Sci., Budapest <- WFPL 160B <- A.J. Cserjesi
Other Culture Collection No. ATCC 26799=WFPL 160B
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Douglass-fir lumber
Locality of Source
Country of Origin Canada
Biosafety Level
Applications Chlorinated phenols;degradation
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Trichoderma harzianum until 2009
References 2673,2683
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
tef1
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!