Streptomyces sp. – NBRC 12883

Streptomyces sp.,

Streptomyces sp. 

NBRC No. NBRC 12883
Scientific Name of this Strain Streptomyces sp.
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1969/02/22
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 12883 <- SAJ <- OWU (ISP 5202) <- INMI 2725 (N.A. Krassilnikov)
Other Culture Collection No. ATCC 15876=ATCC 23929=CBS 913.68=RIA 1153=RIA 338=ISP 5202=BCRC 12229=DSM 40202=NBRC 12883=NRRL B-2887=VKM Ac-227
Other No. IMET 42940=INMI 2725
Rehydration Fluid 707
Medium 228
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: “Actinomyces levoris
References 144
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!