Streptomyces aidingensis – NBRC 108211

Streptomyces sp

Streptomyces aidingensis

NBRC No. NBRC 108211
Scientific Name of this Strain Streptomyces aidingensis Xia et al. 2013
Synonymous Name
Type Strain type
History Chinese Acad. Sci. (Y. Huang, TRM 46012)
Other Culture Collection No. CGMCC 4.5739
Other No. TRM 46012
Rehydration Fluid 707
Medium 266
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Aidinglake sediment
Locality of Source Turpan, Xinjiang
Country of Origin China
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 6884
Sequences 16S rDNA  (4 Sequences)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP