Streptomyces hygroscopicus subsp. crystallogenes – NBRC 16551

Streptomyces sp

Streptomyces hygroscopicus subsp. crystallogenes

NBRC No. NBRC 16551
Scientific Name of this Strain Streptomyces hygroscopicus subsp. crystallogenes” Arai & Kuroda
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 16551 <- JCM 5049 <- KCC S-1049 <- IFM 1236
Other Culture Collection No. IFM 1236=JCM 5049 
Other No. KCC S-1049
Rehydration Fluid 707
Medium 227
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP