Streptomyces ambofaciens – NBRC 12836

Streptomyces sp

Streptomyces ambofaciens

NBRC No. NBRC 12836
Scientific Name of this Strain Streptomyces ambofaciens Pinnert-Sindico 1954
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 12836 <- SAJ <- OWU (ISP 5053) <- R. Despois, 3486
Other Culture Collection No. AS 4.1528=ATCC 23877=CBS 616.68=DSM 40053=JCM 4204=RIA 1115=ISP 5053=BCRC 11857=CECT 3101=JCM 4618=KCTC 9111=NRRL 2420=NRRL B-2516
Other No. KCC S-0618
Rehydration Fluid 707
Medium 8
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source Péronne, Somme
Country of Origin France
Biosafety Level
Applications Spiramycin;production
Butenolides;production
Congocidin (netropsin);production
Kinamycins;production
Deferrioxamine B;production
Deferrioxamine E;production
Coelichelin;production
Antimycins;production
Blastimycinones;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information of ATCC 23877: PRJNA93 (NCBI BioProject)
References 144,6414,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP