Streptomyces xylophagus – NBRC 13845

Streptomyces xylophagus - NBRC 13845

Streptomyces xylophagus

NBRC No. NBRC 13845
Scientific Name of this Strain Streptomyces xylophagus” Iizuka and Kawaminami
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 13845 <- Inst. Microbial Resources, Tokyo (H. Iizuka, MR-102-1-4)
Other Culture Collection No.
Other No. MR-102-1-4
Rehydration Fluid 707
Medium 228
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation barn-yard manure
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Xylanase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1176
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP